Obchodní podmínky

Domů / Obchodní podmínky

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři nebo zasláním přihlášky na email lavanya@alchymiesrdce.cz potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.

 

Úvodní ustanovení

Prodávajícím je živnostník Jana Lavanya Volešáková, se sídlem Spojovací, č. ev. 99, 251 64 Struhařov, IČ: 64588009. Kontaktní emailová adresa je: lavanya@alchymiesrdce.cz.

 

Kupní smlouva

Předmětem kupní smlouvy jsou služby a produkty poskytované Prodávajícím. Všechny nabízené produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Označení produktu či službypopis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní, např. www.pramenzeny.cz, www.alchymiesrdce.cz. Webovým rozhraním jste vedeni jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.

 • Prodejní formulář obsahuje informace o vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Smlouva s vámi je uzavřena v případě nákupu zboží/produktu odesláním vaší objednávky, nicméně v případě účasti na seminářích je vám místo závazně rezervováno až po přijetí úhrady zálohy na účet. Pokud není uvedeno jinak, záloha je nevratná. Odesláním objednávky / přihlášky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byli předem informováni o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámili s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, nebo živých seminářů/konzultací, zpracováváme v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR (General Data Protection Regulation) – blíže čl.9 OP. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

 

Produkty a služby

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní, např. www.pramenzeny.cz, www.alchymiesrdce.cz. Rádi bychom vás upozornili, že naše produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení, naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl.8 OP. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 

Cena, způsob platby a dodání

Cena produktu nebo služby a poplatků s ní souvisejících je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH, cena je tedy vždy konečná, bez DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři. Způsob platby je uveden v čl.3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  živnostníka Jana Lavanya Volešáková pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu

 

Obsah

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
 4. DODACÍ PODMÍNKY
 5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
 8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ SLUŽBY
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je živnostník Jana Lavanya Volešáková, se sídlem Spojovací, č. ev. 99, 251 64 Struhařov, IČ: 64588009, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „klient“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách:

https://alchymiesrdce.cz/

http://pramenzeny.cz/

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), služby, popis jeho hlavních vlastností  a cena  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH, tedy uvedené ceny jsou vždy bez DPH. Nabídka prodeje zboží (nikoliv služeb) zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo zboží, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o  způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či zboží. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká následujícím způsobem:

a) v případě koupě produktu či zboží odesláním objednávky(nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

b) v případě koupě služby, tedy účasti na semináři nebo osobní konzultaci, doručením potvrzení objednávky (tj. potvrzením přihlášky). Účastník je na seminář závazně přihlášenpo úhradě zálohy na bankovní účet prodávajícího. Účastník se zavazuje uhradit doplatek do ceny semináře nejpozději v hotovosti na místě před začátkem konání semináře. Více k účasti na semináři či individuální konzultaci viz čl. 11

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, případně příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH a ceny jsou tedy vždy uvedeny bez DPH. Prodávající vždy potvrdí přijetí platby na účet.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy, další produkty) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována. Daňový doklad je kupujícímu vystaven automaticky.

3.3. Při platbě za služby je faktura vystavována automaticky po přijetí platby až od částky 10.000 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně na účet uvedený v prodejním formuláři (přihlášce), v hotovosti na místě (při konání seminářů a konzultací), nebo kombinací obou uvedených metod (záloha bezhotovostně převodem na uvedený účet a doplatek v hotovosti na místě).

3.5. Platba je buď jednorázová (typicky za zboží, produkt, individuální sezení), nebo rozložena do dvou splátek (typicky za semináře), v takovém případě se jedná o zálohu hrazenou před akcí a doplatek nejpozději na místě. Na webovém rozhraní je vždy jasně uvedeno, jakým způsobem je třeba platbu provést.

3.7. Zákazník je povinen v případě bankovního převodu uhradit cenu společně s uvedením adresy svého plného jména a e-mailové adresy do poznámky pro příjemce, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná:

a) v případě koupě produktu či zboží do 7 dnů od uzavření smlouvy(od data odeslání prodejního formuláře/přihlášky), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží.

b) v případě účasti na semináři je záloha na seminář splatná ihned po obdržení platebních údajů –rezervace místa na semináři je kupujícímu potvrzena až po připsání zálohy na účet prodávajícího (tzn. místo není účastníkovi rezervováno odesláním přihlášky, ale až přijetím zálohy), více viz čl. 11 OP.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě CD, DVD, knih a dalších (dárkových) předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty či jiné zásilkové společnosti dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy na požádání obratem zašleme.
 • Odešlete formulář prosím emailem na lavanya@alchymiesrdce.cz 
 • CD, DVD, knihy či další (dárkové) předměty doručte zpět na vlastní náklad na adresu Jana Lavanya Volešáková, Spojovací, č. ev. 99, 251 64 Struhařov, IČ: 64588009, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • CD, DVD, knihy či další (dárkové) předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, vracejte v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt/zboží vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnůod odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese lavanya@alchymiesrdce.cz. Součástí reklamace musí být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Všechny nabízené produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů, živých seminářů i osobních konzultací, jsou pouze návody a doporučení. Prodávající ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu, semináře, či osobní konzultace jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, ve společnosti, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

8.2. Rádi bychom vás upozornili na fakt, že v průběhu konzultací, seminářů i on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast na seminářích, konzultacích i v on-line programech osobního rozvoje je určena zletilým zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

8.3. Rádi bychom vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR. V souladu s čl. 13 GDPR bychom vás rádi informovali o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a o vašich právech s tím souvisejících.

Správce osobních údajů:

​Jana Lavanya Volešáková, Spojovací, č. ev. 99, 251 64 Struhařov, IČ: 64588009; email: lavanya@alchymiesrdce.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě oprávněného zájmu, uděleného souhlasu, plnění smlouvy nebo zákonného právního titulu.

Nezpracovávám citlivé, resp. „zvláštní“ osobní údaje tj. osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o vašem zdravotním stavu, těhotenství, sexuálním životě apod.  Pokud mi informace tohoto charakteru sdělíte (typicky při semináři či konzultaci), prohlašuji, že si o nich nevedu žádné záznamy (písemné ani jiné) a tudíž s nimi nijak dál nenakládám.

Výjimkou k tomuto pravidlu je pouze individuální celostní čakrová terapie, kde si v jejím průběhu vedu poznámky, které mohou zvláštní osobní údaje obsahovat. Na prvním sezení mi udělujete výslovný souhlas s jejich zpracováním. Na základě těchto poznámek vám po skončení terapie vypracuji závěrečnou zprávu, tu vám předám, a poté své poznámky i tuto zprávu ve všech formách bez prodlení likviduji. V případě přerušení terapie likviduji veškeré materiály po 3 týdnech od poslední návštěvy klienta.

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je uchováváme?

A. Pro obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý náš produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, rok narození, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb. Poskytování osobních údajů je v tomto smyslu smluvním a zákonným požadavkem.

Vaše údaje, jakožto zákazníka, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a uchovávat pět let od poslední objednávky.

B. Pro marketingové účely

a) Vaše osobní údaje (jméno, email či FB kontakt), využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení a novinek souvisejících s naší prací. Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, související s naším oborem, rádi vám jeho práci doporučíme.

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky a tipy z oblasti osobního rozvoje, sexuality,vztahů, ženství a mužství zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám tyto newslettery jen na základě vašeho souhlasu (elektronického či písemného), po dobu 5 let od jeho udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu. Vaše údaje nebudeme předávat jiným osobám či společnostem.

b) Fotografie a video záznamy ze seminářů.

Na některých živých akcích – školeních, seminářích, apod. pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Tyto dále používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o odsouhlasenou referenci. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět před pořádáním živé akce.

C. Cookies

V současnosti nezpracováváme žádná data pomocí cookies.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět.
 • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře tak, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

​Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme, zpřístupňujeme výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Tito jsou vázaní mlčenlivostí o osobních údajích a tato mlčenlivost trvá i po skončení vztahu se správcem.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ SLUŽBY: A) Skupinové semináře
 • Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhranívybraného produktu, odesláním prodejního formuláře/přihlášky, či odesláním přihlášky na email lavanya@alchymiesrdce.cz, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením jsou zaslány účastníkovi pokyny k úhradě platby za seminář nebo její zálohy (částka, splatnost, údaje pro bankovní převod).
 • Doručením potvrzení objednávky (potvrzení přihlášky) je kupní smlouva uzavřená a stává se pro kupujícího i prodávajícího závaznou a na jejím základě vznikají kupujícímu i prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 • Účastník je povinen objednávku (přihlášku) vyplnit pravdivě, úplně a před jejím odesláním zkontrolovat správnost všech vyplněných údajů.
 • Účastník je na seminář závazně přihlášenpo úhradě zálohy na bankovní účet prodávajícího. Účastník se zavazuje uhradit doplatek do ceny semináře nejpozději v hotovosti na místě před začátkem konání semináře.
 • Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cena semináře je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Prodávající není plátce DPH a uvedená cena je tedy vždy bez DPH.
 • Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora či lektorů, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, ubytování, místě konání apod.
 • Termín dodání služby (konání semináře) je uvedený v objednávkovém formuláři/přihlášce. Vyplněním tohoto formuláře se kupující / účastník zavazuje zúčastnit tohoto termínu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt či službu prodávajícího ve stejné ceně.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
 • Odesláním prodejního formuláře či přihlášky emailem uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře a s jejich dalším použitím, které se řídí čl.9 OP – Ochrana osobních údajů.
 • Rádi bychom vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zletilým zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra. Lektor má právo rozhodnout o neúčasti takového jedince. Na základě neúčasti z rozhodnutí lektora bude vráceno kurzovné v plné výši.
 • Účastník mladší 18 let musí mít ke své účasti doložené písemné svolení rodičů nebo zákonných zástupců.
 • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 60 minut a končí nejpozději 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.
 • Storno podmínky skupinových seminářů
  • Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu lavanya@alchymiesrdce.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést vaše jméno, email a místo trvalého pobytu.
  • Pokud se odhlásíte více jak 6 týdnů (42dní) před datem konání semináře, je vám účtován storno poplatek ve výši 500 Kč nebo máte možnost převést zálohu na jiný kurz bez storna.
  • Peníze vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny.
  • Pokud se odhlásíte méně jak 6 týdnů (41 dní) před datem konáním semináře, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100% zálohy. Účastník však za sebe může poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se pak neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi. Náhradník nemůže být osoba již dříve přihlášená.
  • Pokud se účastník akce nezúčastní, záloha ani případně již uhrazený doplatek se nevrací.
 • ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ SLUŽBY: B) Individuální konzultace / sezení
 • Zákazník se na individuální konzultaci přihlašuje telefonicky či prostřednictvím webového rozhranívybraného produktu, tj. odesláním prodejního formuláře/přihlášky, či odesláním přihlášky na email lavanya@alchymiesrdce.cz.
 • Přihláška je ze strany prodávajícího potvrzována na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři/přihlášce. Spolu s potvrzením jsou zaslány účastníkovi informace k ceně konzultace a jejím způsobu úhrady.
 • Termín dodání služby bude dohodnutý se zákazníkem po potvrzení objednávky. Na základě přijetí objednávky bude prodávající kontaktovat zákazníka s ohledem na termín dodání služby.
 • Obecně je termín dodávky individuální konzultace mezi 2 a 30 dny od data potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech, při vysokém zájmu o služby, může být dodací lhůta delší.
 • Změna místa dodání služby je ze strany prodávajícího vyhrazená.
 • Storno podmínky individuálních sezení
 • Po vzájemné dohodě je tento dohodnutý termín závazný. Pokud chce zákazník stornovat objednávku konzultace méně než 3 dny (72h) před datem konání, je mu účtován storno poplatek 100% z ceny služby.
 • Pokud se dohodnutá konzultace neuskuteční nebo přesune z důvodů na straně prodávajícího a zákazníkovi nebude vyhovovat náhradní termín, bude mu v případě již uhrazené zálohy vrácena tato suma v plné výši.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

11.2 Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese lavanya@alchymiesrdce.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.3 Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.4 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5 Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

11.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.7 Body, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a zákonnými normami České republiky v platném znění.

11.8 Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. června 2018. 

 

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.